VERKOOP van DE BEYART

Het voornemen om het Beyart-complex te verkopen is al lang geleden door het toenmalige provinciaal bestuur gemaakt. Immers, de kerntaak van het bestuur is de zorg voor de broeders en niet het beheer van vastgoed, met alles wat wat daarbij komt kijken.
Dit voornemen is onlangs werkelijkheid geworden: op 30 juli 2020 is De Beyart overgedragen aan een nieuwe eigenaar.

  

het 'moedige' en prachtige gebouw van 1896
De definitieve verkoop geeft een dubbel gevoel.
Enerzijds opluchting dat een moeizaam proces is afgesloten.
Anderzijds het gevoel van moeten loslaten en verlies. Het is meer dan 124 jaar geleden dat de broeders het bouwcontract met de aannemer hebben getekend. En nu dus de ondertekening van de akte van overdracht.
Vol bewondering kijken we terug op de grote visie en durf om met beperkte financiële middelen zo’n omvangrijk project te beginnen. En natuurlijk gaan onze gedachten ook uit naar alle broeders, die met hart en ziel aan De Beyart verknocht zijn geweest en hun beste krachten hebben gegeven aan ons Moederhuis.

Nieuwe eigenaar

De nieuwe eigenaar van het Beyart-complex is Secufund Real Estate. Het is een Luxemburgs vastgoedfonds dat voornamelijk investeert in vastgoed dat aan zorg gerelateerd is. Daarbij kan gedacht worden aan het optimaliseren van een bestaand gebouw door bijvoorbeeld een andere indeling, door aanbouw, verbouw of nieuwbouw, maar ook door het verbeteren van de sociale en maatschappelijke functies.onze tuin: een echt párk !
   De investeringen die gedaan worden moeten leiden tot een mooie en prettige woonzorg-omgeving, waarin mensen met plezier wonen en werken.
Secufund wil ook in het Beyart-complex verbeteringen aanbrengen, dit in samenspraak met bestuur en directie van Woonzorgcentrum De Beyart, die de huurder is van het complex.

Uitgangspunten

Eertijds, inmiddels vijftien jaar geleden, werd bij de overdracht door het provinciaal bestuur Nederland FIC van het beheer en bestuur van De Beyart, aan de Stichting Woonzorgcentrum De Beyart, afgesproken dat het beleid zou stoelen op de volgende uitgangspunten: handhaven van een passende woon- en zorgomgeving voor de bewoners, waarborgen van de religieuze ambiance en leefsfeer, bieden van een kwalitatief hoogstaande verzorging en dienstverlening.
In de voorbije jaren hebben zich tal van ontwikkelingen voorgedaan, zoals wijzigingen van hogerhand in de regelgeving en financiering van de zorg, afname van het aantal broeders en zusters en toename van lekenbewoners, andere behoeften t.a.v. wooncomfort, zorg en dienstverlening.
Maar met alle veranderingen die zich voordeden zijn de uitgangspunten gericht op een veilige en prettige woonomgeving voor alle bewoners - broeders, zusters en leken - onverkort gehandhaafd en door directie en medewerkers met volle inzet in praktijk gebracht.

Toekomst

Dat zal in de nabije toekomst niet anders zijn.
Er worden plannen ontwikkeld om De Beyart toekomstbestendig te maken. Met behoud van het cultureel erfgoed van deze historische plek, van de gemeenschapszin die zo kenmerkend is voor De Beyart, en met het vele groen dat ons omringt, worden stappen gezet om huidige en toekomstige bewoners een thuis te bieden, waar adequate zorg geboden wordt, het prettig verblijven is en medewerkers met plezier aan het werk zijn.
  

Het huidige gebouw